1990


 Second Tournai-Lourdes-Tournai pour Thierry Rossignol.